This free survey is powered by QUESTIONPRO.COM
0%
Exit Survey »
Проект Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014-2020 г.
 
 
Здравейте,

За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Бургас. Попълването на тази анкета ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Бургас по-добър град за живеене.

Анкета е създадена в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/004 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 -2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на планиране на устойчиво и балансирано развитие на градската територия на град Бургас чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) до 2020 г.

Благодарим за отделеното време!
 
Survey Software Powered by QuestionPro Survey Software